Schizo-ditt og schizo-datt – hva ligger i navnet?

Alle psykosene kan dele samme type symptomer på et tidspunkt. En konkret diagnose vil imidlertid bli stilt avhengig av hva som utløste sykdommen og hvor lenge symptomene har vart, og hva som er de mest fremtredende symptomene over tid. En diagnose skal gi en pekepinn om den vanligste og riktigste behandlingen. Men personen bak diagnosen må ikke forsvinne, og ingen, verken behandlere, pårørende eller pasienten selv, må begynne å tenke om seg selv som en «diagnose». Man må se hele mennesket, med alle mulighetene som finnes hos den enkelte.

sjiss-o-ditt-og-datt

Noen ganger kan symptomene som oppleves i de forskjellige sykdommene (eller «forstyrrelsene», som de noen ganger blir kalt) synes svært like, og det kan være vanskelig å stille en sikker diagnose. Det kan være virkelig frustrerende å vente på en diagnose. Diagnosen kan noen ganger forandres over tid, etterhvert som ny informasjon kommer fram i lyset. Diagnoser i psykiatrien er hovedsaklig beskrivende, dvs. basert på mønster av symptomer. Disse mønstrene kan forandre seg over tid, og dermed kan også diagnosen forandres. Diagnosene sier heller ikke noe om årsak i det enkelte tilfelle. Og, når personen det gjelder er ute av den psykiske lidelsen, er også diagnosen borte. Det er som ved lungebetennelse, når lungebetennelsen er borte så er den borte…

Fordi diagnose er komplisert, spesielt i de tidlige fasene, er bare spesialutdannede personer innen psykisk helsevern i stand til å gi en nøyaktig utredning om hvilken spesifikk sykdom som viser seg.*

Å støte på disse ukjente diagnostiske navnene er som å oppdage et merkelig nytt språk.

Denne delen inneholder en kort «ordbok» for begrepene.

Det finnes to omfattende psykotiske lidelser – schizofreni og bipolar lidelse.

Disse er de vanligste og de som er mest alvorlige på lang sikt av de psykotiske sykdommene. De har mange fellestrekk: årsaker, symptomer, det at de kommer og går i episoder, og deres virkning på familien. De kan også overlappe hverandre, være en blanding – dette kalles Schizoaffektiv lidelse. En schizofrenidiagnose endres noen ganger til bipolar lidelse, og motsatt, ettersom tiden går og nye fakta kommer fram.

Det finnes en rekke andre psykotiske lidelser som også kan overlappe hverandre.

Behandling og bedring” gir mer informasjon om dette.